21st - 24th July - 4 summer night show SPLIT (HR)

Photo: Jitka Svobodová